GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

Disse salgs- og leveringsbetingelser og vilkår gjelder for levering av produkter og tjenester som tilbys, produseres og markedsføres mellom kunde og Coolgrey AS dersom ikke annet er avtalt skriftlig mellom partene. 

DEFINISJONER
Coolgrey, heretter også kalt leverandør betyr Coolgrey AS, Org.nr. 929 425 146, inkludert filialer, datterselskaper, underavdelinger, web portaler som eies og/eller driftes av Coolgrey AS. Hvis salget omfatter levering fra Coolgrey sine underleverandører, gjelder Coolgrey sine vilkår og betingelser for disse leveransene også. I gitte tilfeller kan underleverandørers vilkår gjelde utfyllende i tillegg til disse vilkårene når det er gjort gjeldene i de avtalene det måtte gjelde. Disse vilkårene gjelder både for avtaler mellom vidreforhandlere og for avtaler mellom leverandør og andre kunder. 

Kunde, heretter også kalt bestiller betyr personen, selskapet eller enheten som bestiller varer og/eller tjenester fra Coolgrey og/eller aktører på vegne av Coolgrey.

1 TILBUD OG AVTALE 

1.1 Alle tilbud er bindende i 14 dager regnet fra tilbudets dato hvis ikke annet er spesifisert i tilbudet. Bindende avtale anses inngått når skriftlig eller muntlig bestilling er mottatt og/eller eventuelt ved akseptert ordrebekreftelse. Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen, i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

1.2 Er det inngått en løpende eller tidsbestemt avtale har partene gjensidig rett til å si opp avtalen med 3-tre måneders varsel i avtaleperioden dersom en av partene med rimelighet ikke oppfyller avtalens forpliktelser. Før en eventuell oppsigelse plikter partene å avholde et evalueringsmøte for å klargjøre om justeringer i samarbeidsrutinene kan bidra til at avtalen fortsetter. 

Ved vesentlig mislighold av avtalen kan den sies opp med umiddelbar virkning fra en av partene. Før en slik oppsigelse forplikter den part som ønsker å si opp avtalen å innkalle til et forhandlingsmøte. 

1.3 Ordre/korrektur. Det vil ved de fleste produksjonsoppdrag bli sendt ut en siste korrektur før produksjonen igangsettes. Dette for å forsikre oss at det blir slik kunden ønsker. Det er kundens ansvar å kontrollere produksjonskorrekturen slik at alle elementer er riktige før produksjonen igangsettes. Kundens godkjenning av korrektur er en bindende avtale og produksjon vil igangsettes. Endringer etter at ordrebekreftelse og/eller korrektur er godkjent og ordre er igangsatt vil medføre merkostnad, eller vil ikke være mulig hvis ordren allerede er igangsatt i produksjon.

1.4 Etter at kunden har godkjent korrektur på trykklar fil har Coolgrey intet ansvar for feil eller mangler i trykk. Kjøper må påregne noe avvik i fargenyanser i forhold til foreviste fargeprøver på skjerm og utskrifter. Det kan forekomme avvik i produkter som er håndproduserte. Spesialbestilte varer med trykk kan variere i antall med 10-20% i henhold til bestilt antall. Kunden blir fakturert for reelt leverte varer.

1.5 Produkter og/eller tjenester vil bli levert av Coolgrey og/eller underleverandører.

2. PRIS OG PRISFORUTSETNINGER 

2.1 Alle priser er oppgitt eksklusiv merverdiavgift. Ved fakturering oppgis merverdiavgiften separat.

2.2 Leveranser basert på direkte import gjøres kun til kunder som er registrert i merverdiavgiftsregisteret. 

2.3 Er leveransen berettiget til fritak for merverdiavgift, må kunden dokumentere dette overfor leverandøren ved bestillingen.

2.4 Minstefakturering for ordre med tilpasning som trykk/print eller andre bearbeidelser er kr. 500,- eksl. mva.

2.5 Avtalt samlefakturering pr. prosjekt/mnd. er minimum kr. 500,- eksl. mva.

2.6 Pris og leveringstid er basert på, men ikke begrenset til at det ikke påløper merarbeid eller meromkostninger som følge av punktene 2.4 til 2.15. 

2.7 Fraktkostnader inngår ikke i prisen med mindre det er avtalt. Pakking, emballasje og levering belastes separat. Vi tar forbehold om økning i prisene fra underleverandør både før og etter ordre/avtaletidspunkt.

2.8 Dersom prisen er oppgitt i annen valuta enn NOK, kan begge parter kreve valutaregulering for kursdifferanser på mer enn +/- 2% (to prosent) beregnet fra tilbudets dato til betaling skjer.

2.9 Når originalmateriellet helt eller delvis leveres i digital form, er pris og leveringstid basert på at det oversendes etter de tekniske spesifikasjonene som er utarbeidet og anbefalt av Coolgrey. Kunden er selv ansvarlig for å sette seg inn i bruken av maler og forståelsen av spesifikasjoner avtalt mellom partene.

2.10 Standard gis alle tilbud basert på trykk klart materiell dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Når pris er gitt med utgangspunkt i komplett høyoppløst dokument/trykk klar fil, forutsettes det at kunden selv har kontrollert dokumentet. Oppretting av feil i dokumentet blir registrert som merarbeid og faktureres i tillegg til den avtalte pris etter gjeldene timesatser. Standard timesats for design/endringer er kr. 950,- per time. Denne timesatsen gjelder alle påløpende timer som ikke er prissatt iht et budsjett. 

2.11 Når leverandøren mottar et høyoppløselig dokument for prøvetrykk for å kontrollere/kvalitetssikre dokumentet, kan prøvetrykk lages av leverandøren og godkjennes av kunden. Det garanteres ikke likhet med prøvetrykket på ubestrøkne papirkvaliteter/print media og/eller kulørte papirkvaliteter/print media.

2.12 Hvis kunden er til stede ved trykkstart er det det godkjente og signerte prøvetrykket som skal benyttes som kontrollgrunnlag. Dersom det må gjøres endringer utover fargelikhet med prøvetrykkene, må kunden betale for medgått tid og materiell. Det samme gjelder ved andre endringer fra godkjent prøvetrykk.

2.13 Omfattende arbeider i forbindelse med forespørsel om kostnadsberegninger, prosjekt arbeid, utarbeidelse av skisser, tegninger, idé arbeid, utkast eller prøvearbeider utført etter anmodning, berettiger til godtgjørelse med mindre annet er avtalt.

2.14 I prisen inngår ikke: 

  • Merarbeid eller meromkostninger som påløper hvis det etter avtalens inngåelse viser seg at grunnlagsmateriellet er ufullstendig eller mangelfullt. 
  • Meromkostninger som følge av bestillers ønske om endringer eller tillegg etter avtalens inngåelse. 
  • Meromkostninger – herunder eventuell bruk av overtid – som følge av forsinkelse eller andre forhold som må tilskrives bestilleren. 
  • Meromkostninger til materiell/råvarer som er spesielt innkjøpt for en ordre og som blir overflødig fordi kunde endrer sin ordre etter at avtale er inngått. 
  • Meromkostninger dersom priser på råmaterialer, transport, logistikk, valuta eller offentlige avgifter endres fra tilbudets dato til produksjonsstart. 
  • Prosjektledelse/arbeid hvis dette ikke er spesielt avtalt som en del av leveransen. 
  • Administrasjonsgebyr à kr 80,-

2.15 For digitale tjenester tas det forbehold om prisendring for programvarer som kreves for å kunne utføre oppdraget.

3. FRAKT – LEVERING – OVERFØRING AV RISIKO

3.1 Coolgrey vil spesifisere en forventet leveringstid for produksjon ved bekreftelse av ordren/oppdraget. Tid for levering og frakt kommer i tillegg. 

3.2 Oppgitte leveringsdatoer og tider er ikke bindende uten særskilt skriftlig avtale. 

For leveringskritiske oppdrag, anbefales det en egen avtale for å sikre levering til avtalt tid.

3.3 Leverandøren velger normalt den billigste eller mest hensiktsmessige metoden for levering. Kunden kan spesifisere en annen leveringsmetode hvis ønskelig. All frakt og fraktrelaterte kostnader bekostes av kunden med mindre annet er avtalt på tidspunktet for bestillingen. For private innkjøp, blir varene normalt sendt etter mottatt betaling eller etter avtale. Private innkjøp og varer betalt for på forhånd av privat kunder sendes ved hjelp av “Norgespakken” (Postens pakketjeneste), forutsatt at pakketypen gjør det praktisk mulig og ikke annet er skriftlig avtalt. Andre sendingsformer kan også brukes og avgjøres av leverandør.

3.4 Med mindre annet er avtalt, går risikoen over til kunden i øyeblikket varene er overlevert til fraktselskap. Dersom leveringen er utført av Coolgrey sin egen transport, går risikoen over til kunden i øyeblikket kunden kvitterer for mottak av varen.

3.5 Coolgrey er ikke ansvarlig for forsinkelser påført av tredjepart og kan heller ikke holdes ansvarlig for dette i noen form.

3.6 Levering anses skjedd når varen er kommet frem til leveringsadressen eller er gjort klar for sending på det sted som er gjort gjeldene i tilbud/ordrebekreftelse i henhold til leveringsbetingelser ref. Incoterms 2020.   

Dersom leveringssted/leveringsbetingelser ikke er avtalt, anses levering skjedd ved endt produksjon og/eller når kunden får beskjed om at varen/tjenesten står klar for avhenting.

For ikke fysiske tjenester anses leveringen som skjedd når kunden har akseptert leveransen og/eller digitalt materiell er gjort tilgjengelig for kunden. 

3.7 Leverandøren skal uten ugrunnet opphold underrette bestiller om forhold som medfører forsinkelse av levering. 

3.8 Blir bestilleren skadelidende som følge av for sen produksjon, kan han kreve erstatning for dokumenterte direkte tap begrenset oppad til 10% av fakturabeløpet for den ytelse som er forsinket og maks kr. 5000,- eks. mva. Forsinkelser som skyldes tredjepart, transportør og/eller underleverandør gir ikke i noe tilfelle grunnlag for å kreve erstatning.

3.9 Bestilleren kan ikke i noe tilfelle kreve erstatning som følge av forsinket levering utover det som følger av punkt 3.8. Bestilleren kan derfor ikke i noe tilfelle kreve erstattet indirekte tap – herunder, men ikke begrenset til bl.a. kundens tap av fortjeneste av enhver art, tap grunnet driftsavbrudd, avsavnstap og krav fra tredjepart. 

4. BETALING OG KREDITT 

4.1 Hvis kreditt innvilges skal betaling skje innen 10 dager etter fakturadato med mindre annet er avtalt skriftlig ved bestilling eller i egne avtaler mellom partene. Coolgrey kan gi avslag på kreditt uten nærmere begrunnelse. Dersom kunden anses som ikke kredittverdig, kan Coolgrey be om forskuddsbetaling delvis eller i sin helhet. Betaling har funnet sted når beløpet er registrert på konto disponert av Coolgrey.

4.2 For private innkjøp er det alltid forskuddsbetaling ved bestilling dersom ikke annet er skriftlig avtalt. For private innkjøp blir varene sendt etter mottatt betaling eller etter avtale. 

4.3 Ved forsinket betaling, vil en påminnelse bli sendt før saken blir sendt til et inkassobyrå. Forsinkelsesrenter og purregebyr vil bli beregnet etter gjeldende rente; ref. Norske Lov om renter ved forsinket betaling med mer. Inkasso utgifter vil bli belastet kunden.

4.4 Ved oppdrag som har en produksjonstid/ledetid på over 20 dager, har leverandøren rett til en à-konto betaling.

4.5 Er kundens forhold årsak til at en avtale ikke kan gjennomføres kontinuerlig, er leverandøren berettiget til hel eller delvis fakturering av oppdraget.

4.6 Coolgrey kan kreve forskuddsbetaling selv ved innvilget kreditt dersom forholdene som lå til grunn for innvilgelse av kreditten har endret seg etter bestillings tidspunktet eller ordrens verdi overstiger innvilget kredittramme.

4.7 Til sikkerhet for korrekt betaling har Coolgrey tilbakeholdsrett i varer eller andre gjenstander bestiller oppbevarer hos Coolgrey uavhengig av hvilke avtaler som er inngått. Coolgrey har rett til å realisere dette til dekning av sitt krav. Bestiller skal underrettes på forhånd dersom realisasjon er aktuelt. 

4.8 Coolgrey forbeholder seg retten til å stanse pågående arbeid dersom kunde ikke har betalt en forfalt fordring. 

4.9 Ved eventuell reklamasjon har bestiller bare rett til å holde tilbake den del av fakturabeløpet som er omtvistet. Holdes et slikt beløp tilbake, skal det forrentes etter pkt. 4.3 dersom reklamasjonen ikke blir tatt til følge. 

4.10 Ved oppdrag som er spesielt store og som har en produksjonstid over 20 -tyve- dager, har leverandøren rett til å fakturere etter hvert som deler av oppdraget blir utført. 

4.11 Eventuelle klager i forbindelse med faktureringen må fremlegges innen tre (3) dager fra fakturadato.

4.12 Salgspant. Coolgrey har salgspant i de leverte varer inntil salgssum med tillegg av renter og omkostninger er betalt i sin helhet, jfr. panteloven.

5. REKLAMASJON, FEIL OG MANGLER 

5.1 Leveransen anses feil dersom kvalitet eller andre egenskaper samt opplag fraviker fra det partene har avtalt eller fra hva som følger av disse standardreglene.

5.2 Som feil anses ikke: feil som kunden ikke skriftlig har rettet i korrektur, prøvetrykk eller plott, mindre fargeavvik fra godkjent print-korrektur, skjerm, pdf-korrektur, prøvetrykk eller plott og mindre avvik fra avtalte spesifikasjoner. Feil eller mangler som kan tilbakeføres til papir og/eller print media som kunden selv har anskaffet.

5.3 Leverandøren har rett og plikt til å avhjelpe en feil såfremt dette kan skje innen rimelig tid.

5.4 Coolgrey har ikke ansvar for feil og mangler som bestilleren ikke har rettet i tidligere versjoner av ytelsen. 

5.5 Oppfatter kunde leveringen som mangelfull, må kunden reklamere skriftlig innen 7 dager etter levering/ferdigstilt montering. Dette gjelder også leveranser som ikke inneholder alle elementene kunden har bestilt.

5.6 Eventuell reklamasjon på transporten eller skader på produktet relatert til transporten må fremsettes uten ugrunnet opphold og senest innen 8 timer fra varen er mottatt og/eller senest innen den tidsfristen som gjelder for den transportøren som leverer varen. Mottakeren er forpliktet til å kontrollere leveransens innhold og tilstand ved mottak. Eventuelle mangler og skader må angis på leveringsseddelen før den signeres. I tillegg skal avsenderen av varene umiddelbart motta beskjed om eventuelle feilleveringer. Hvis leveringsseddelen signeres uten at det gjøres anførsler om mangler eller skader, betyr dette at leveransen er godkjent. I begge tilfeller må bildedokumentasjon vedlegges. Unnlates reklamasjon eller reklameres det for sent, mister kunden adgangen til å gjøre feilen, skaden eller forsinkelsen gjeldende.

5.7 For private innkjøp gjelder bestemmelsene i den Norske Kjøpsloven. Leverandøren kan i rimelig utstrekning gi instruksjoner om hvordan leveransen skal håndteres eller hvordan kunden skal handle for å løse problemet. Leverandøren sitt ansvar er i dette tilfellet betinget av at slike instrukser blir fulgt. (*Eksempel montering: Tapet, bilder, foliering).

5.8 Dersom det rettidig reklameres over en mangel som ikke er mer graverende enn at det leverte produkt likevel kan benyttes til sitt formål (ingen forringelse av markedsverdi eller informasjonsverdi), begrenses bestillerens krav til eventuelt prisavslag. 

5.9 Dersom mangelen er av en slik art at det leverte ikke kan benyttes til sitt formål, og avhjelp ikke kan skje innen rimelig tid, kan bestilleren heve kjøpet. Eventuell heving betinger at varen blir tilbakelevert i sin helhet, og enhver rett til erstatning bortfaller. 

5.10 Kunden kan ikke i noe tilfelle kreve erstattet indirekte tap – herunder, men ikke begrenset til, driftstap, avsavnstap, følgeskader og tapt fortjeneste – som følge av mangel på det leverte produkt. 

Leverandøren sitt ansvar er uansett begrenset oppad til 10% av fakturabeløpet for den vare som er mangelfull og maks kr. 5000,- eks.mva.

5.11 Ved trykkordre må det forekomme feil på over 3 % av leverte varer, for å ha rett på reklamasjon.

Angrerett for private kjøp
5.11 Coolgrey leverer kun produkter som er produsert spesielt for kjøperen, såkalt «tilpasset-ordre». Derfor gjelder ingen normal angrerett for disse produktene. Hvis kjøperen bestemmer seg for å heve kjøpet, vil kjøper bli belastet for kostnadene som påløper som følge av utført arbeid og materialer som brukes; ref. Angrerettloven. Mellom bedrifter, gjelder ikke angrerett.

Regler for avtalt retur
5.12 Varen returneres så snart som mulig etter mottak, senest 5 (fem) dager etter at retur er avtalt. Retur må avtales på forhånd med den avdelingen hos leverandøren som produktet ble levert fra. Leverandøren vil håndtere forespørsel om retur innen 5 (fem) virkedager. Når retur er godkjent, vil kunden motta et returnummer som kunden tydelig må markere varene med før de sendes til leverandøren. Returkostnad er på kundens regning med mindre annet er avtalt. Varer må returneres i den stand de ble mottatt og i originalemballasjen.

6. FORCE MAJEURE / FORSINKELSER

6.1 Dersom det inntreffer en ekstraordinær situasjon som etter norsk rett må regnes som force majeure, skal motparten varsles om dette snarest mulig. Den rammede parts forpliktelser suspenderes så lenge den ekstraordinære situasjonen varer. Den annen parts motytelse suspenderes i samme tidsrom. 

I en slik ekstraordinær situasjon kan motparten bare gå fra avtalen dersom situasjonen varer eller antas å vare lenger enn 30-tretti kalenderdager, og da bare med 15-femten kalenderdagers varsel. 

6.2 Vi forbeholder oss rett til å heve ordren helt eller delvis, eller utsette levering ved streik eller lock-out, ødeleggelser pga. brann- eller vannskader, maskin- og strømsvikt, pandemi, nasjonale eller internasjonale krigshandlinger, råvaremangel eller andre leveringsproblemer av samme karakter.

6.3 Coolgrey kan ikke stilles til ansvar ved eventuelle forsinkelser ved leveranse som Coolgrey ikke kan råde over. Herunder også forsinkelser fra underleverandører som ikke de kan råde over.

6.4 Det ytes ikke kompensasjon forbundet med økonomisk tap ved forsinket levering grunnet forhold i kapittel 6, punkt 6.1 til 6.3.

7. LAGRING AV ELEKTRONISK MATERIELL 

7.1 Coolgrey kan oppbevare filer benyttet til bestillers ordre. Pris for dette skal avtales mellom partene. Gjenbruk av lagrede filer er avhengig av at det til enhver tid finnes programmer som støtter konvertering fra de programversjoner som er benyttet på det lagrede materiale. Hvis lagring ikke er avtalt, vil elektroniske filer bli slettet etter at produksjon er avsluttet og reklamasjons-fristen er utløpt. 

7.2 Dersom det avtales mellom partene at lagrede filer skal utleveres til kunde, skal bestiller betale for kostnader ved utlevering. I tilfeller der leverandøren gjennom sitt arbeid for kunden har opparbeidet eiendomsrett eller rettigheter i henhold til Åndsverksloven, kan datafiler ikke utleveres uten spesiell avtale. 

7.3 Digitale produksjonsfiler og eventuelle klisjeer utleveres ikke uten skriftlig forhåndsavtale.

Personvern
7.4 Coolgrey behandler all personlig informasjon og andre sensitive data på en sikker måte og i samsvar med den Norske Personopplysningsloven og annen relevant lovgivning. E-postadressene vil ikke bli utlevert til tredjepart. I forbindelse med produksjonsoppdrag, vil kundebilder og filer lagres på våre produksjonsservere for opp til 4 (fire) uker, men ikke begrenset til før materialet slettes permanent, med mindre annet er avtalt skriftlig.

8. EIENDOMSRETT OG RETTIGHETER

8.1 Fysisk originalmateriell levert av kunden returneres innen rimelig tid etter at oppdraget er utført. Dersom materiellet er benyttet direkte og/eller indirekte i produksjonsprosessen kan det påløpe kostnader i forbindelse med tilbakeleveringen. Disse kostnadene dekkes av kunden hvis ikke annet er avtalt.

8.2 Forslag, ideer, tegninger, tekst, fotografier, audio, video, skisser, utkast, prøvearbeider, originalmateriell, programmert og/eller bearbeidet datamateriell og lignende som er utarbeidet av Coolgrey, er Coolgrey sin eiendom og kan ikke kreves utlevert av bestilleren hvis dette ikke er avtalt på forhånd. 

8.3 Grunnlagsmateriell levert av kunde eller som er utarbeidet av leverandør på bakgrunn av dette materiell må bare anvendes til arbeid for bestilleren eller etter hans samtykke. 

8.4 Rettigheter. Coolgrey forbeholder seg retten til å benytte alle produserte varer som prøver og samtidig benytte dette i sin egen markedsføring både fysisk og digitalt.

9. OPPHAVSRETT 

9.1 Det påligger kunden å sørge for at det foreligger hjemmel for publisering av skrift, bilder, tegninger eller annet materiale. Dokumentasjon på dette må kunne fremlegges på forespørsel. Coolgrey tar ikke ansvar for misbruk i henhold til ovenstående.

9.2 Dersom leverandøren i forbindelse med oppdraget har laget tegninger, ideer, tekst, fotografier, audio, video, skisser, utkast, prøvearbeider, programert og/eller bearbeidet datamateriell eller lignende, beholder han opphavsretten til dette. Kunden har ikke anledning til å benytte slike åndsverk i andre sammenhenger enn det som åndsverket var utarbeidet for uten skriftlig samtykke og avtale om kompensasjon. 

9.3 Opphavspersonen har rett til å bli navngitt slik god skikk tilsier. 

10. SPESIELT VED GRAFISK PRODUKSJON 

10.1 Hvis det for periodiske arbeider ikke er truffet avtale om oppsigelsesfrist, gjelder 3 mnd. for publikasjoner med under 8 utgaver pr. år og 6 mnd. for publikasjoner med 8 eller flere utgaver pr. år. 

10.2 Leverandøren er forpliktet til å levere fullt opplag og sørge for at dette såvidt mulig tilsvarer bestilt kvantum. Kunden må godta en over- eller underlevering med inntil 10 % dersom det bestilte opplag går opp til 10.000 eksemplarer og med inntil 5 % ved større opplag. Dersom det er spesialprodusert papir eller print media til et oppdrag, kan leverandøren levere et over- eller underopplag på inntil det doble av over nevnte satser. En over- eller underlevering av den forannevnte størrelse anses som kontraktsmessig, og utgjør ingen mangel. 

10.3 Ved levering av avvikende opplag iht. inngått avtale, skal det ved fakturering gjøres et fradrag eller tillegg i oppdragets pris i overensstemmelse med oppdragets pris for følgende eksemplar. 

10.4 Hvis bestilleren må ha et bestemt minimumsopplag, må dette presiseres skriftlig ved bestillingen. Dersom leverandøren likevel ikke kan levere minimumsopplag, avgjør bestilleren om det skal foretas opptrykk uten ekstra utgifter for bestiller dersom underleveringen overstiger 5% eller mer fra bestilt minimumsopplag, eller om det reduserte opplag skal leveres mot prisreduksjon slik det er omtalt i 10.3. 

10.5 Ved vurdering av om det foreligger en mangel, skal partene ta utgangspunkt i at det leverte produkt er mangfoldiggjort ved industrielle prosesser. Mindre avvik fra prøvetrykk eller tekniske spesifikasjoner, er ikke en mangel og berettiger ikke til prisavslag. 

10.6 Dersom fargemetning på et oppdrag eller en side er over papir-/printmedie fabrikkens anbefaling, øker sjansene for fargeavvik og smitting i ferdiggjøringsprosessen. Dersom fargemetning i trykk klart materiell levert fra kunde er over grensene for fabrikkens anbefalte grense, bortfaller retten til reklamasjon for fargeavvik og/eller smitting.

Kvalitetsgaranti
10.7 Alle ordrer blir produsert i samsvar med Coolgrey sine standarder for kvalitet. 

Hvis kundespesifikke krav er avtalt på forhånd garanterer vi at resultatet vil være i samsvar med disse krav.

Men visse faktorer er utenfor vår kontroll, og dekkes ikke av vår kvalitetsgaranti, som:
– Feil i kundens design / layout, tekst, tegnsetting, grammatikk, etc.

– Feil i kundens beskrivelse av oppdraget.
– Dårlig oppløsning eller kvalitet på bilder og logoer
– Bestilling av feil produkt, produkttype, produkt spesifikasjoner etc.
– Tap av data hvis en CD / DVD / USB / datafil er skadet, etc.
– Utilsiktet eller feil bruk, ytre skader, modifisering / endring og manglende vedlikehold
Ved leveranse av messe og utstillingssystemer gjelder produsentenes garantier på systemene. Når det gjelder holdbarhet av print, papir og andre medier som vi printer eller trykker på, henviser vi til fabrikantenes egne regler og begrensninger. 

10.8 Hvis leveranse ikke tilfredsstiller kundens krav, må kunden straks kontakte leverandøren 

ref. punkt 5.1 til 5.12.

11. FORSKJELLIGE BESTEMMELSER OG FORBEHOLD

11.1 Leverandøren har på eget ansvar rett til å la oppdrag helt eller delvis utføres hos underleverandør. 

11.2 Spesielle vilkår kan gjelde for forskjellige kampanjer og spesielle tilbudspriser fra de forskjellige leverandører.

11.3 Leverandøren er forpliktet til å behandle bestillerens forespørsel og oppdrag slik at det i størst mulig grad forhindres at uvedkommende blir kjent med oppdraget. 

11.4 Hvis du som kunde sender inn materiale eller egne varer av høy verdi eller affeksjonsverdi, må kunden selv sørge for forsikring for å dekke verdien og/eller tap av materialet og/eller varene.

11.5 Vi tar forbehold om økning i pris på råvarer som papir, printmedie o.l. samt økning i pris fra eventuelle underleverandører.

11.6 Fysiske klisjeer kan lagres i inntil 12 måneder fra produksjons dato dersom ikke annet er avtalt skriftlig.

12. DIGITALE TJENESTER OG DIGITALT INNHOLD

12.1 Coolgrey skal gi kunden tilgang på de tjenester som er bestilt. Systemene i tjenesten skal være i drift 24 timer i døgnet med unntak av nødvendige, uforutsette eller varslede stopp for vedlikehold og lignende.

12.2 Ved behov for brukerstøtte eller ved eventuelle feilsituasjoner skal kunden henvende seg til Coolgrey. Ved feilmeldinger vil det bli iverksatt tester for å undersøke om feilen kan relateres til de kjøpte produkter av oss eller andre forhold som ligger utenfor Coolgrey sin kontroll. 

12.3 Kunden er selv ansvarlig for å holde systemer og nødvendige programvare oppdatert dersom ikke annet er avtalt.

12.4 Coolgrey kan ikke holdes ansvarlig dersom kunden har unnlatt å utføre nødvendige oppdateringer eller har lagt ut programvare som forårsaker feil og problemer i systemene. Vi kan heller ikke holdes ansvarlig dersom brukere av internett bevisst eller ubevisst skaffer seg adgang til kundens digitale systemer og forstyrrer eller vanskeliggjør informasjonsflyt. Vi tar kun ansvar for feil som skyldes grov uaktsomhet eller forsett fra vår side, og det totale kravet kan ikke overstige kundens totale abonnementskostnader for tjenesten i ett år.

12.5 Digitalt innhold. Kunden er selv ansvarlig for å legge inn, samt å oppdatere, informasjon på eget internettområde dersom ikke annet er avtalt. Alt innhold som legges ut på tjenestemaskinen er kundens ansvar. Materiale som publiseres eller henvises til fra kundens hjemmeside skal være i overensstemmelse med norsk lov. Coolgrey kan anmode kunden om å fjerne krenkende materiale eller velge å stenge tjenesten, og/eller anmelde forholdet, når mistanke om opphavs- rettslig krenkelse synes berettiget og uansett om kunden ikke svarer på eller etterlever Coolgreys sitt krav om å fjerne materialet.

13. TVISTER OG VERNETING

13.1 Tvister mellom partene om forståelsen og gjennomføring av denne avtale er partene enige om å forsøke løst ved forhandlinger. Fører ikke dette til noen enighet, kan hver av partene kreve saken avgjort ved de alminnelige domstoler. Eventuelle tvister som ikke kan løses i minnelighet, kan bringes inn for Drammen tingrett som verneting. Norsk lov gjelder.

Coolgrey AS 

Sist oppdatert 14 April 2023